ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยปีนี้ส่อแววทรุดยาว หลังตลาดบ้านในไทยล้นกว่า 450,000 หน่วยนานข้ามปี http://news.ch3thailand.com/economy/95766?fbclid=IwAR3R-dd0osGnII2UR8IxNsB2flQ4aEzDkNjCbL8qO5OzFydr1m8KwmXyaws

                                 รายงานกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เสนอแผนการปฏิรูประบบการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคและบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 1 ปีที่ผ่านมาการปรับลดการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับการลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 20% การทยอยปรับขึ้นอ ตราภาษีสรรพสามิตดีเซลให้เข้าสู่อัตราปกติและการปรับปรุงอัตราภาษีป้ายส่วนเรื่องที่ต้องดำเนินการระยะยาวมากกว่า 1 ปีต้องปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจุบันเก็บอยู่ 7% และคสช ได้เห็นการขยายออกไปอีก 1 ปีขึ้นไปปีงบประมาณ 2558 การลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บภาษีการเดินทางและการเดินทางไปต่างประเทศ ธรรมในสังคมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการไม่เกิน 1 ปีจะเสนอร่างพ. ร. บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บภาษีสร พสามิตสินค้าที่กระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องดื่มที่มีความหวานสูงและน้ำมันหล่อลื่นให้มีการเสนอร่างพ. ร. บ. ภาษีมลพิษทางน้ำและปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการถาวร